KANUNLAR

2547 Yükseköğretim Kanunu
 

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
 

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması   Hakkında Kanun
 

4734 Kamu İhale Kanunu
 

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 

5018 ile 5436 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 

6245 Sayılı Harcirah Kanunu
 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 

6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
 

 

YÖNETMELİKLER

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

Taşınır Mal Yönetmeliği
 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 

Ders Yükü Tespitinde Uygulanacak Esaslar
 

ÖNEMLİ NOTLARİLETİŞİM

Diyarbakır Yolu Üzeri Tugay Karşısı
Yenişehir Kampüsü
ŞANLIURFA

Tel:0414 318 3021
Fax:0414 318 3196
E-mail:strateji@harran.edu.tr